Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst tot aanneming van werk, namelijk de verzorging van een uitvaart.

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen.

De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon Marielle van de Loo – handelende onder de naam Regentesse Uitvaarten – die zich verbindt de levering van diensten en/of zaken met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de schriftelijke afspraken met de opdrachtgever te verzorgen of doen verzorgen.

De toeleverancier: de leverancier van de aan de opdrachtnemer te leveren diensten en/of zaken, ten behoeve van de opgedragen uitvaartverzorging.

Promemorie posten (PM): bedragen voor omschreven diensten en/of zaken, die bij het aangaan van de overeenkomst nog niet (precies) bekend zijn.

Prijzen: netto prijzen, inclusief btw in euro’s.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. De opdrachtnemer dient deze algemene voorwaarden tegelijk met de begroting voor de uitvaart aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing; ook als nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

 

Artikel 3. Overeenkomst

  1. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten door de ondertekening van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever op het gedagtekende opdracht/begrotingsformulier.
  2. De begroting – althans de bijbehorende bijlage – bevat alle op dat moment bekende en overeengekomen diensten en/of zaken met de daarbij horende prijzen of prijsindicaties desnoods aangemerkt als PM.
  3. Opdrachtgever heeft met betrekking tot deze opdracht nooit het recht een derdenonderzoek bij opdrachtnemer of diens (toe)leveranciers uit te voeren. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor zelf te bepalen door welke (toe)leveranciers bepaalde diensten en/of zaken worden uitgevoerd.

 

Artikel 4. Personalia

Indien er sprake is van een onjuiste vermelding in (het uittreksel van) de akte van overlijden, zal de opdrachtnemer bevorderen dat wijziging bij de ambtenaar van de burgerlijke stand plaatsvindt. Indien de onjuiste vermelding niet te wijten is aan de opdrachtnemer komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer juist, volledig en tijdig te informeren.

 

Artikel 5. Tijdstip

De levering van diensten en/of zaken vindt plaats op de dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder nadrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats of crematorium.

 

Artikel 6. Drukwerk

Aankondigingen van overlijden, advertenties en dankbetuigingen worden geleverd overeenkomstig de schriftelijk of mondeling  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegde en/of goedgekeurde tekst(en). Opdrachtnemer is slechts voor de kosten van rectificatie aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan haar te wijten is. Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk door de opdrachtnemer telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan is de opdrachtnemer voor eventuele fouten in die tekst(en) niet aansprakelijk.

 

Artikel 7. Verzekering

Indien opdrachtgever een of meer verzekeringspolissen, waaraan na overlijden rechten te ontlenen zijn, ter hand stelt aan opdrachtnemer, draagt deze zorg voor het versturen van de polissen naar de betrokken verzekeringsmaatschappijen.

 

Artikel 8. Betaling

Opdrachtgever is gehouden de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling  er niet op beroepen, dat hij/zij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld. De opdrachtnemer is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht wettelijke rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Bij niet nakoming van deze verplichting is opdrachtgever gehouden door invordering eveneens alle daaruit voortvloeiende wettelijke rente en incassokosten te vergoeden. De incassokosten bedragen 15% van het declaratiebedrag.

 

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

Opdrachtnemer staat in voor de juiste regeling, begeleiding en uitvoering van de uitvaart. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan de opdrachtnemer. Indien er bij de overledene waardevolle en/of emotionele bezittingen aanwezig zijn, aanvaard de opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor vermissing en/of beschadigingen. Ingehuurde toeleveranciers heeft zij met grote zorg geselecteerd. Tekortkomingen zijn uitsluitend voor haar rekening – maximaal tot het daarmee gemoeide declaratiebedrag – indien deze haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden.

Regentesselaan 6

2341 KP  Oegstgeest

Tel: 071-3411590

info@regentesseuitvaartverzorging.nl

 

Locaties

  • Algemene voorwaarden
  • Bel bij overlijden

© 2007 -  2022 Regentesse Uitvaartverzorging